ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงทางขึ้นลงสุดซอยบ้านคุณสุภา อ่อนสมกิจ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว่้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อถุงยังชีพให้ผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวสังเกตอาการ ในพื้นที่ตำบลงิ้วราย จำนวน1ชุดตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564