ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสดคโรนา (COVID 19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564