ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างเหมาประดับไฟในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564