ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   เช่าserver รายปีของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563