ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายอำนวย สมัครกิจ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563