ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564