ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563