ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 330
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงทางขึ้นลงสุดซอยบ้านคุณสุภา อ่อนสมกิจ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว่้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อถุงยังชีพให้ผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวสังเกตอาการ ในพื้นที่ตำบลงิ้วราย จำนวน1ชุดตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุเกษตร ได้แก่ ยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน16 กันยายน 2564
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน16 กันยายน 2564
ซื้อรถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ อเนกประสงค์ แบบกระบะบรรทุกท้าย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขนฉ 188 นครปฐม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564