ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 378
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำตรายางสำหรับประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างเช่า server และ Domainname รายปีของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๗๑๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค)กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤศจิกายน 2564