ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำตรายางสำหรับประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างเช่า server และ Domainname รายปีของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2564