ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภา อบต. งานประชุมคณะกรรมการ

บริหาร การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการเกี่ยวกับ

การอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง   

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน 

การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงิน-

คงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.

ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี การเร่งรัด

จัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   

กองช่าง

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และ

การออกแบบ ก่อสร้าง  แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข

การประมวล ผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนการจัดให้มี และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมทางศาสนา โดยแบ่งเป็น 2 งาน ดังนี้

        1.งานสวัสดิการสังคมและพัมนาชุมชน มีหน้าที่ ดัานสวัสดิการสังคม การจัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน การพัมนาสตรีและเยาวชนและงานอื่นๆ 

        2.งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี การส่งเสริมอาชีพและ

ข้อมูลแรงงาน สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง