ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน สิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน กรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 มกราคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2562