ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกรา
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิก
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมา
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน สิงหาคม 2563