ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 มกราคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2562 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ตุลาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562