ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

          ก่อนที่จะมาเป็นตำบลงิ้วราย เดิมเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงคลองบางกระเบา ยังไม่มีชื่อตำบลงิ้วรายและตำบลลานตากฟ้า ต่อมามีการแบ่งแยกตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อเป็นตำบลท่าเรือ สาเหตุที่ใช้ชื่อตำบล “ท่าเรือ” ก็เพราะสมัยก่อน ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะสำหรับการเดินทางตำบลท่าเรือเป็นตำบลหนึ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงต้องมาขึ้นเรือที่นี่ เพื่อขึ้นรถไฟเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป

          แต่สาเหตุที่เปลี่ยนจาก “ตำบลท่าเรือ” มาเป็น “ตำบลงิ้วราย” ก็เพื่อให้ชื่อตำบลสอดคล้องกับชื่อวัด ซึ่งที่วัดนี้มีต้นงิ้วขึ้นอยู่มากมายบริเวณหน้าวัด ชาวบ้านจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนจากชื่อ “ตำบลท่าเรือ” มาเป็น “ตำบลงิ้วราย” จนทุกวันนี้

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.

“  พัฒนาคน  พัฒนาสังคม  ตำบลน่าอยู่  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  หรือภารกิจหลัก

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบจราจร

๒. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท้องเที่ยว

๓. สนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ 134 177 218 395 คน
หมู่ที่ 2 บ้านโรงหวด 238 341 389 730 คน
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 472 580 674 1,254 คน
หมู่ที่ 4 บ้านประตูน้ำ 295 274 284 558 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายประวิทย์ ทองสิมา กำนันตำบลงิ้วราย เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายสมัชชา  ทองสิมา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายคนปัจจุบัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเนื้อที่ประมาณ  ๗.๖๗ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น ๔,๗๙๔  ไร่  ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ๑๘๔ หมู่ ๓ ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี      มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีประมาณ   ๓    กิโลเมตร  โดยใช้ทางหลวง นฐ ๔๐๐๖ ข้ามแม่น้ำนครชัยศรี  ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ำไหลผ่านหลายสาย  มีผลทำให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

อาณาเขตติดต่อ

ด้านทิศเหนือ              :      จรดพื้นที่ของตำบลสัมปทวนและตำบลวัดสำโรง      อำเภอนครชัยศรี

ด้านทิศใต้                   :      จรดพื้นที่ของตำบลไทยาวาส                        อำเภอนครชัยศรี

ด้านทิศตะวันออก      :      จรดพื้นที่ของตำบลมหาสวัสดิ์                       อำเภอพุทธมณฑล

ด้านทิศตะวันตก        :      จรดพื้นที่ของตำบลวัดแค                             อำเภอนครชัยศรี

เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน    ดังต่อไปนี้

 หมู่ที่  ๑ ชื่อบ้านท่าเรือ                               มี นายสุบรรณ  พลชัย                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่  ๒ ชื่อบ้านโรงหวด                             มี นายเสฐียร   ฤทธิ์คำรพ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่  ๓ ชื่อบ้านกลาง                                 มี นายชาญ     เที่ยงพูนวงศ์        เป็นกำนันตำบลงิ้วราย

 หมู่ที่  ๔ ชื่อบ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหา)  มี นายอำนาจ  พรหมสมบัติ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตรทำนา ทำไร่  นอกจากนั้นยังมีอาชีพรองลงมา   ได้แก่    รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ 

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

-   ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ               ๒        แห่ง  

-  โรงงานอุตสาหกรรม       ๑๒        แห่ง   

การรวมกลุ่มของประชาชน

-  กลุ่มเกษตรกร (ทำสวน)            จำนวน    ๑    กลุ่ม     สมาชิก    ๒๕    คน

-  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา                จำนวน    ๑     กลุ่ม     สมาชิก    ๑๒    คน

-  กลุ่มเกษตรกร(ทำนา)               จำนวน    ๒     กลุ่ม     สมาชิก    ๓๐    คน

-  กลุ่มสตรี                                   จำนวน    ๑     กลุ่ม     สมาชิก    ๑๑๐    คน

- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน)    จำนวน ๕๔๕ คน  การจ่ายเงินในแบบขั้นบัดได

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินอุดหนุน)      จำนวน ๔๗  คนๆ ละ ๘๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุน)    จำนวน  ๒  คนๆ ละ ๕๐๐ บาท

การศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชน จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓       

- โรงเรียนวัดงิ้วราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

- โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖

การศาสนา

-   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีวัดจำนวน ๑ แห่ง   คือวัดงิ้วราย มีเจ้าอาวาสคือ พระครูขันตยาภิรัต มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ ๑๐ รูป  

      

การสาธารณสุข

          ในพื้นที่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วรายให้บริการด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๓ ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา ๓ อันดับแรกได้แก่

๑. โรคความดันโลหิตสูง

๒. โรคเบาหวาน

๓. โรคระบบกล้ามเนื้อ

โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

๑. โรคเบาหวาน

๒. โรคความดันโลหิต

๓. โรคไข้เลือดออก

การโทรคมนาคม 

-  ตู้โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน       ๗        แห่ง

-  ตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่                จำนวน       ๑        แห่ง

การไฟฟ้า   

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่การขยายเขตไฟฟ้ายังให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    -    สถานีตำรวจ /จุดที่พักสายตรวจตำรวจประจำตำบล      จำนวน   ๑   แห่ง

การโทรคมนาคม 

-  ตู้โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน       ๗        แห่ง

-  ตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่                จำนวน       ๑        แห่ง

การไฟฟ้า   

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ให้บริการไฟฟ้าในเขตอำเภอนครชัยศรีและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในบริเวณพื้นที่

แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  ๑  สาย  และคลองชลประธานและคลองส่งน้ำดังนี้

ลำดับที่

                    ชื่อคลอง

ขนาดความ

    กว้าง/ม.

ขนาดความ

     ยาว/ม.

พื้นที่รวม/

ตารางเมตร

เลียบถนนคอนกรีตสายเลียบแม่น้ำนครชัยศรี ม. ๒

   ๑๒.๐๐

   ๑,๒๐๐

   ๑๔,๔๐๐

คลองเด่นพัฒนา  ม. ๒

     ๖.๐๐

     ๓๕๐

    ๒,๑๐๐

คลองลัดงิ้วราย   ม. ๓

   ๑๒.๐๐

   ๑,๘๐๐

  ๒๑,๖๐๐

คลองเลียบทางรถไฟ ม. ๒ , ม. ๔

      ๕

   ๒,๗๐๐

  ๑๓,๕๐๐

คลองใหม่หลังสถานีอนามัย ม.๓

     ๑๐

   ๒,๒๐๐

  ๒๒,๐๐๐

คลองบ้านสวนกล้วย  ม. ๑

      ๘

     ๘๐๐

    ๖,๔๐๐

คลองมหาสวัสดิ์   ม. ๔

     ๑๕

   ๑,๓๐๐

  ๑๙,๕๐๐

คลองขวาง    ม. ๓

      ๕

    ๓๕๐

    ๑,๗๕๐

 

ข้อมูลขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ลำดับที่

จุดเจาะบาดาล

หมู่ที่

จำนวนบ่อ

ขนาดความจุ

หมายเหตุ

ศาลาอเนกประสงค์

๖ นิ้ว

 

หน้าบ้านคุณสุภา  อ่อนสมกิจ

๔ นิ้ว

 

ศาลาอเนกประสงค์

 ๖ นิ้ว

 

ข้างศาลพ่อปู่ดอน

๖ นิ้ว

 

ลานอเนกประสงค์

๖ นิ้ว

 

หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

๖ นิ้ว

 

โรงเรียนวัดงิ้วราย

๖ นิ้ว

 

โครงการบำรุงรักษาฯ พระพิมล

๔ นิ้ว

 

บ้านประตูน้ำ

๖ นิ้ว

 

๑๐ สวนกล้วยไม้ (ข้างตลาดกลาง) ๖ นิ้ว