ลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานด้านสวัสดิการสังคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เพื่อการปรับปรุงการบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้ทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม