ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ และขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง