การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน  โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

2. พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

3. มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน

4. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสถาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

5. ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!