ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

                                                           

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

       เรื่อง  อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

    ………………………………

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งิ้วรายและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

                   อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔   จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                          ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

(นายสมัชชา  ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!