ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

       เรื่อง  ประกาศใช้แผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

    ………………………………

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยเน้นการสร้างสุขภาพมากขึ้น และต้องดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน  ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน

                   ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย มีแนวทางในการดำเนินการด้านการสาธารณสุข และพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลงิ้วรายให้ดีขึ้น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 

        (นายสมัชชา  ทองสิมา)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!