การเข้าแถวเคารพธงชาติ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้กำหนดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกเข้า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพิ่มสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ให้ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและให้พนักงานตื่นตัวในการให้บริการประชาชน โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในแต่ละวันหลังเคารพธงชาติ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!