กิจกรรมการจัดประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการจัดประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลงิ้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้กำหนดให้มีการประชุมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลงิ้วราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแรงขับเคลื่อนในการบริหารงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้จะดำเนินการประชุมทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!