เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง