แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง