แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง