ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕6๓)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง   อนุมัติให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕6๓)

 

********************************************************

 

         อาศัย  อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด  ๓ ข้อ ๑๖ วรรคท้าย)  กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นั้น

 

        บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘  นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จึงขอประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

      

            ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

(นายสมัชชา  ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!