ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

       เรื่อง  อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

   ………………………………

                   อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่          ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ในการประชุมสภาสมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                  

                                                                              ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘

 

 

 

   (นายสมัชชา  ทองสิมา)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!