การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่รับเงินด้วยตนเอง ทั้งเงินสด และบัญชีธนาคารของตนเอง ไม่ต้องแสดงตน
ส่วนผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มอบอำนาจให้ผู้อื่น รับเงินแทน ทั้งเงินสดและผ่านบัญชีธนาคารของผู้รับมอบ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (ขอได้ที่ อบต.งิ้วรายและดาวโหลดที่ เว็บไซด์ www.ngiurai.go.th.)แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อ อบต.งิ้วราย ภายใน เดือนกันยายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบ สอบถาม โทร 034 965660 หรือ 0899122174 สราวุฒิ