โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 33 ประจำจังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 33 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!