กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตความยากลำบากไปได้ในด้านการดำรงชีพ ด้วยการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หมวด 5 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!