แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

คำนำ

 

                   นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ  โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เห็นว่าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                                      หน้า

 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

             ๑. ด้านกายภาพ                                                                                        ๑

             ๒. ด้านการเมืองการปกครอง                                                                           1    ๓. ประชากร     2

             4. สภาพทางสังคม                                                                                      2    5. ระบบบริการพื้นฐาน     3

             6. ระบบเศรษฐกิจ                                                                                      5

             7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                                                        6

             8. ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                 6

 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว                                                     7

 

ส่วนที่ ๓  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                             10                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ

 

               ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

               องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเนื้อที่ประมาณ ๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น ๔,๗๙๔ ไร่ ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ๗๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวง นฐ ๔๐๐๖ ข้ามแม่น้ำนครชัยศรี                 

               มีอาณาเขต  ติดต่อดังต่อไปนี้

               ด้านทิศเหนือ         :         จรดพื้นที่ของตำบลสัมปทวนและตำบลวัดสำโรง  อำเภอนครชัยศรี

               ด้านทิศใต้            :         จรดพื้นที่ของตำบลไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี

               ด้านทิศตะวันออก    :         จรดพื้นที่ของตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล

               ด้านทิศตะวันตก     :         จรดพื้นที่ของตำบลวัดแค  อำเภอนครชัยศรี         

               ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

               ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ มีผลทำให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มถึงลุ่มที่สุด ทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมเป็นประจำทุกปี 

               .๓ ลักษณะภูมิอากาศ

               ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

               1.๔ ลักษณะของดิน

               ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน และดินเหนียวพื้นราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

                                      .๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

               มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ๑ สาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน

 

. ด้านการเมืองการปกครอง

               ๒.๑ เขตการปกครอง

               เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย แบ่งการปกครองออกเป็น ๔  หมู่บ้าน ดังนี้

               หมู่ที่ ๑ ชื่อบ้านท่าเรือ              มี นายสุบรรณ  พลชัย                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

               หมู่ที่ ๒ ชื่อบ้านโรงหวด            มี นางสิริลักษณ์ อินเสือ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

               หมู่ที่ ๓ ชื่อบ้านกลาง               มี นายชาญ  เที่ยงพูนวงศ์              เป็นกำนันตำบลงิ้วราย

               หมู่ที่ ๔ ชื่อบ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหาฯ) มี นายอำนาจ  พรหมสมบัติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

               .๒ การเลือกตั้ง

               การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๔ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๔ หมู่บ้าน รวมเป็น ๘ คน

 

- 2 -

 

. ประชากร

 

               ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

               ปัจจุบันมีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (ข้อมูลจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล)  มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๙23 คน แยกเป็นเพศชาย ๑,๓70 คน เพศหญิง ๑,๕๕3 คน มีจำนวนครัวเรือน จำนวน  ๑,๑74 ครัวเรือน

 

ตำบล

หมู่ที่

จำนวนหลังคาเรือน (หลัง)

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

งิ้วราย

๑ บ้านท่าเรือ

๒ บ้านโรงหวด

๓ บ้านกลาง

๔ บ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหาฯ)

๑๓7

๒42

๔๗3

๓๒2

๑๗๙

344

๕๗8

๒๖9

๒๑6

๓๘9

๖61

๒87

  ๓๙5

  ๗33

๑,๒39

  ๕๕6

รวมทั้งสิ้น

๑,๑74

๑,๓๗๐

๑,๕๕๓

๒,๙23

 

.สภาพทางสังคม

 

               ๔.๑ การศึกษา

               ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย มีโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

          ๑. โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล ๑-อนุบาล ๓              ๒. โรงเรียนวัดงิ้วราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                                                             ๓. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๔.๒ สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย         ๑        แห่ง

          ๔.๓ ยาเสพติด

               ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  จากการสำรวจพบว่าในองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

- 3 -

 

. ระบบบริการพื้นฐาน

 

               ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

               องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม ๒ ทาง คือ ทางบก และทางน้ำ ปัจจุบันใช้ทางบกเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกรวดเร็ว การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มีถนนลาดยางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรังเชื่อมโยงติดต่อกันทั่วทั้งตำบล สามารถเดินทางได้โดยสะดวก มีเส้นทางรถประจำทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม โดยอำเภอนครชัยศรีเป็นอำเภอที่เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดนครปฐม ทำให้การเดินทางสะดวก โดยมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม / ขนส่ง คือ

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน)  

 

ถนนลูกรัง

ลำดับที่

รหัสสายทาง

ชื่อถนน

ลูกรัง/กม.

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ม.

ระยะทาง กม.

นฐ ๔๑๒๐

ซอยบ้านลุงจวน

๐.๑๓๕

๓.๕

-

๐.๑๓๕

 

ถนนคอนกรีต

ลำดับที่

รหัสสายทาง

ชื่อถนน

คอนกรีต/กม.

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ม.

ระยะทาง กม.

-

เลียบแม่น้ำนครชัยศรี

๑.๘๒๐

๑.๘๒๐

-

เข้าบ้านโรงหวด

๐.๓๕

-

๐.๕๙๕

-

เลียบคลองใหม่(หลังอนามัย)

๑.๓

-

๑.๘

-

ซอยบ้าน ๑๐ ล้อ

๐.๑๔๕

-

๐.๑๔๕

-

เลียบคลองบ้านสวนกล้วย

๑.๒๗๐

๓ - ๔

๐.๕

๑.๒๗๐

-

ซอยศรมยุรา

๐.๒๐

-

๐.๒๐

-

(หมู่ ๓ ข้างบ้านนายดำรงค์)

๐.๔๕๐

-

๐.๔๕๐

-

ซอยบ้านคุณสุภา

๐.๓๒

-

๐.๓๒

-

ซอยบ้านป้าม่อม

๐.๔๒๐

-

๐.๔๒๐

๑๐

-

แยกเข้าบ้านแสงเงิน

๐.๑๗๕

-

๐.๑๗๕

๑๑

-

ซอยพระสาครบุรานุรักษ์

๐.๗๒

-

๐.๘

๑๒

-

ซอยเข้าประตูน้ำพระพิมล

๐.๑๗๕

๐.๕

๐.๑๗๕

๑๓

-

ซอยเข้าประตูน้ำพระพิมล

๐.๑๗๕

๐.๕

๐.๑๗๕

๑๔

-

ซอยคุณใจทิพย์

๐.๑๘๐

-

๐.๑๘๐

 

 

- 4 -

 

ถนนลาดยาง

ลำดับที่

รหัสสายทาง

ชื่อถนน

ลาดยาง/กม.

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ม.

ระยะทาง กม.

นฐ ๔๐๐๖

นครชัยศรี-ศาลายา

-

เข้าบ้านโรงหวด

๐.๒๔๕

-

๐.๕๙๕

นฐ ๔๑๒๐

ท่าเกวียน-ท่าเรือ

๓.๒๙๕

-

๐.๕

๒.๒๙๕

-

เลียบคลองใหม่(หลังอนามัย)

๐.๕

-

๑.๘

-

ทางเข้าตลาดกลาง

๐.๕

๐.๕

๐.๕

-

เข้าวัดไทยาวาส

๐.๔๒๐

๐.๕

๐.๔๒๐

นฐ ๒๐๐๙

เข้าตลาดงิ้วราย

๐.๕

๐.๕

๐.๕

-

วัดงิ้วราย

๐.๓๒๐

๐.๕

๐.๓๒๐

-

ซอยพระสาครบุรานุรักษ์

๐.๐๗

-

๐.๘

๑๐

-

แยกบ้านประตูน้ำ (แยกคอกวัว)

๐.๓๗๐

๐.๓๗๐

๑๑

-

เลียบแม่น้ำนครชัยศรี

๐.๗๐๐

๐.๗๐๐

 

สะพาน

ลำดับที่

ชื่อถนน

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ม.

หมายเหตุ

สะพานข้างวัดงิ้วราย หมู่ ๓

๔ x ๑๒

๐.๘

 

สะพานข้ามคลองลัดงิ้วราย หมู่ ๓

๖ x ๑๒

๐.๘

 

สะพานข้ามคลองเด่นพัฒนา หมู่ ๒

๖ x ๘

-

 

สะพานข้ามคลองใหม่(ติดต่อ ต.ไทยาวาส)

๔ x ๘

๐.๘

 

 

               ๕.๒ การไฟฟ้า

               ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ให้บริการไฟฟ้าในเขตอำเภอนครชัยศรีและพื้นที่ใกล้เคียง  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑,๑74 ครัวเรือน  

               ๕.๓ การประปา

               องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดหาให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคระบบหอถังประปา จำนวน  ๑๓  แห่ง ซึ่งครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มีจำนวน  ๗๘๑  ครัวเรือน  โดยแยกได้ดังนี้

                          -  หมู่ที่ ๑  จำนวน  ๒  แห่ง    

                          -  หมู่ที่ ๒  จำนวน  ๓  แห่ง   

                          -  หมู่ที่ ๓  จำนวน  ๔  แห่ง   

                          -  หมู่ที่ ๔  จำนวน  ๓  แห่ง   

               ๕.๔ โทรศัพท์                                                                               

               ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

 

- 5 -

 

 

               ระบบโทรคมนาคม  

               ประเภทตู้ชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย 

               -ตู้โทรศัพท์พื้นฐาน             จำนวน  ๗  แห่ง

               -ตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่    จำนวน  ๑  แห่ง

               ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

               ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นครชัยศรี ตั้งอยู่ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครชัยศรี ห่างจากตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันตกประมาณ                         ๓ กิโลเมตร

 

. ระบบเศรษฐกิจ

              

                                      6.๑ การเกษตร

               ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำไร่ ทำสวน ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

               ๖.๒ การประมง

               ตำบลงิ้วราย มีการประมงคือ บ่อกบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเรือ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

               ๖.๓ การบริการ

               - บริการนวดแผนโบราณ  หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

               - มีร้านบริการตัดผมทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔

               - บริการปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๔ บ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหาฯ) ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จำนวน  ๒  แห่ง

               ๖.๔ การท่องเที่ยว

               แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายที่สำคัญคือ วัดงิ้วราย  สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และสักการะหลวงปู่ทรัพย์ หลวงพ่อเกิด หลวงเตี่ยบุญมี อดีตเจ้าอาวาสวัดงิ้วราย ศาลเจ้าพ่อสุบินท์  ศาลตาแพ ศาลตาปู่จัน ศาลพ่อปู่ดอน เจษฎา เทคนิค มิวเซียม  

               ๖.๕ อุตสาหกรรม

               ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการดำเนินการด้านอุตส<

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง