ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

--------------------------------------

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเสนอราคา จำนวน ๓ ประเภท  ๒๒  รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้

                   1. กำหนดการ

                   1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ตั้งแต่วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ในวันเวลาราชการ

                   1.2 กำหนดดูพัสดุดังกล่าว ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

หากผู้เสนอราคาไม่เข้าดูพัสดุในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า ยอมรับสภาพพัสดุนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข  

                   1.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. และเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

                   2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา

                   2.1 ใบเสนอราคา

                   2.2 บัตรประจำตัวประชาชน

                   3. การเสนอราคา

                   3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                   3.2 ซองใบเสนอราคาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาบัตรประจำตัว) ต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองราคาต่อคณะกรรมการขาย

                   4. หลักเกณฑ์การพิจารณา

                   4.1  คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด

                   4.2 การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจะพิจารณาจากราคาทุกรายการที่เสนอแต่ละประเภท ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   5. การจ่ายเงิน

                      ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะต้องจ่ายเป็นเงินสดตามจำนวนที่เสนอราคาทันทีพร้อมรับใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายไปด้วย

                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 

          (ลงชื่อ)........................................................                                   

 

                                                   ( นายสมัชชา  ทองสิมา )                                    

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓ ประเภท  ๒๒  รายการ

1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

 

ที่

รายการประเภท

ราคา/หน่วย

จำนวน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

ระบบกล้องวงจรปิด

5.-

4

20.-

 

2

เครื่องปรับอากาศ มิตซู ขนาด 2 ตัน

1,500.-

1

1,500.-

 

3

เครื่องปรับอากาศ มิตซู ขนาด 1 1/2 ตัน

 1,000.-

1

1,000.-

 

( สองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

      รวมเป็นเงิน

2,520.-

 

                         

2 ประเภท ครุภัณฑ์เหลือใช้จากการปรับปรุง รื้อถอนอาคาร

 

ที่

รายการประเภท

ราคา/หน่วย

จำนวน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

บานหน้าต่างพร้อมวงกบ105x175cm

700.-

3

2,100.-

 

2

ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x10" ยาว5เมตร

420.-

9

3,780.-

 

3

ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x10" ยาว  3 เมตร

280

5

1,400.-

 

4

ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" ยาว  4 เมตร

250.-

13

3,250.-

 

5

ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" ยาว  3 เมตร

200.-

5

1,000.-

 

6

บานหน้าต่างอลูมิเนียม 0.6x1.0 เมตร

200.-

10

2,000.-

 

7

บล๊อคแก้ว

10.-

60

600.-

 

(  หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน )

                 รวมเป็นเงิน

14,130.-

 

                

3 ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

 

ที่

รายการประเภท

ราคา/กก.

จำนวน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

กระดานลื่นขนาดกลาง

2.-

2

 

ทุกรายการชั่งตามน้ำหนัก

2

ม้าหมุนรูปสัตว์

2.-

2

 

 

3

ชิงช้าคู่ขนาดใหญ่แบบเหลี่ยม

2.-

2

 

 

4

ชิงช้าโยก 3 ตอน

2.-

2

 

 

5

รถไฟโยกใหญ่

2.-

2

 

 

6

จักรยาน 3 ที่

2.-

2

 

 

7

ชุดรวมเชือกถัก

2.-

2

 

 

8

เป็ดหมุน 4 ที่นั่ง

2.-

2

 

 

9

ชุดรวมถังกระดานลื่น

2.-

2

 

 

10

ม้ากระดก 6 ที่นั่ง

2.-

2

 

 

11

ชิงช้า 6 ที่นั่งโซ่ 2 เส้น

2.-

2

 

 

12

ชิงช้าคู่ขนาดใหญ่

2.-

1

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!