เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง