แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 14 results.
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่องรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือนปี2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่องรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน