กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กฤษณ พรหมสมบัติ