คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

วรนุช ทองสิมา