โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ณัฐณิชา อนุกูลเวช