โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาการแทน)

กิตติ ดอกนาค