คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

สมัชชา ทองสิมา