ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 พฤษภาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 พฤษภาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 พฤษภาคม 2563

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๗๘๕๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤษภาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤษภาคม 2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๗๘๕๑ นครปฐม ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤษภาคม 2563

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 พฤษภาคม 2563

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา