ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 1,4 จำนวน 2 จุด    24 มกราคม 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ    24 มกราคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ    24 มกราคม 2563

เหมาซ่อมแแซมกันสาด(บังแดด)รอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย    22 มกราคม 2563

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสะพานแสงเงิน-คลองขวาง ระยะที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย    22 มกราคม 2563

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเด่นพัฒนาจากบ้านนายไพโรจน์-สุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย    22 มกราคม 2563

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณปากซอยจำรูญ เสนะวัต หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย    22 มกราคม 2563

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา